Kamenná prodejna je dočasně zavřena! Objednávky pouze přes e-shop s doručením nebo vyzvednutím v dopoledních hodinách.

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

dle § 1751 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

 

pro eshop

www.dobrycider.cz

 

 1. Základní ustanovení a definice

   

  1. Tyto všeobecné VOP (dále jen „VOP“) upravují vzájemná práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího, vzniklé v souvislosti, nebo na základě kupní smlouvy pro prodej a koupi zboží prostřednictvím eshopu. 

  2. Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními VOP. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP. 

  3. Eshop je webové rozhraní, umístěné na webové stránce dostupné na internetové adrese www.dobrycider.cz 

  4. Prodávajícím je společnost Muzeum medoviny s.r.o., IČ: 028 95 048, se sídlem K Šafránce 563/3, Praha 9, 190 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městského soudu v Praze, spisová značka C 224308

   zejména v oblasti prodeje medoviny, medů a včelích produktů (dále jen „zboží“).

   Kontaktní email je: eshop@dobrycider.cz, kontaktní tel. je: 776 814 841. 

  5. Kupujícím je svéprávná fyzická osoba, nebo právnická osoba, která s Prodávajícím uzavře kupní smlouvu pro jiné než své soukromé, nepodnikatelské účely.

  6. Kupujícím - spotřebitelem se rozumí svéprávná fyzická osoba, která uzavírá kupní smlouvu s Prodávajícím pro své soukromé, nepodnikatelské účely.

   

 2. Objednávka, uzavření kupní smlouvy

   

  1. Veškeré zboží uvedené v eshopu je informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. 

  2. Internetový obchod obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou v eshopu uvedeny. Tímto ustanovením není dotčena možnost Prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. 

  3. Eshop obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v eshopu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky a Slovenské republiky.

  4. Kupující může provést objednávku zboží těmito způsoby:
   - prostřednictvím svého Uživatelský účtu, pokud se zaregistroval, nebo
   - vyplněním objednávkového formuláře v eshopu, pokud se nezaregistroval, nebo
   - prostřednictvím e-mailové komunikace s Prodávajícím zasláním objednávky na emailovou adresu Prodávajícího. 

  5. Objednávka obsahuje vždy tyto údaje:
   - přesný název objednaného zboží,
   - počet kusů zboží,
   - zvolený způsob úhrady kupní ceny za zboží a zvolený způsob dodání objednávaného zboží,
   - kontaktní údaje Kupujícího (jméno a příjmení, fakturační adresu, adresu pro doručování, telefonní číslo, e-mailovou adresu).

  6. Před odesláním objednávky je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko "Objednat". Údaje uvedené v objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné.

  7. Odeslání objednávky se považuje za takový úkon Kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu Kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito VOP na webové stránce a potvrzení Kupujícího o tom, že se s těmito VOP seznámil.

  8. Neprodleně po obdržení objednávky pošle Prodávající Kupujícímu automatický email o obdržení objednávky na emailovou adresu Kupujícího. Do 72 hodin od odeslání tohoto automatického emailu Prodávající pošle Kupujícímu na emailovou adresu Kupujícího potvrzení objednávky. Potvrzení objednávky se považuje za uzavření smlouvy.

  9. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu), požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

  10. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže Prodávající splnit, zašle Kupujícímu na emailovou adresu Kupujícího pozměněnou nabídku, s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko Kupujícího.

  11. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena, až potvrzením o přijetí Kupujícím na emailovou adresu Prodávajícího.

  12. Všechny objednávky přijaté Prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávky dosud nepotvrzené Prodávajícím, a to telefonicky na kontaktním telefonním čísle Prodávajícího, nebo na kontaktní emailovou adresu Prodávajícího. Pozdější zrušení objednávky je možné pouze po dohodě s Prodávajícím. Pokud je takto zrušena objednávka zboží, ohledně kterého nejde odstoupit od smlouvy, má Prodávající nárok na náhradu nákladů, které již v souvislosti s kupní smlouvou vynaložil.

  13. Kupní smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím je uzavřena:
    - potvrzením o přijetí objednávky poslané Prodávajícím na emailovou adresu Kupujícího,
   - zaplacením kupní ceny, nastane-li dříve než skutečnost dle bodu a). 

  14. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně Prodávajícího při uvedení ceny zboží v eshopu, nebo v průběhu objednávání, není Prodávající povinen dodat Kupujícímu zboží, za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že Kupujícímu bylo zasláno potvrzení přijetí objednávky podle těchto VOP. Prodávající upozorní Kupujícího, pokud cena uvedená u zboží v eshopu nebo v průběhu objednávání již není aktuální. Pokud Kupující nesouhlasí se zvýšením ceny, Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy.

  15.  Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), si hradí Kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

   

 3. Uživatelský účet

   

  1. Na základě registrace Kupujícího provedené v eshopu může Kupující přistupovat do svého Uživatelského účtu. Ze svého Uživatelského účtu může Kupující objednávat zboží. V případě, že to eshop umožňuje, může Kupující provádět objednávání zboží také bez registrace v eshopu. 

  2. Při registraci do Uživatelského účtu a při objednávání zboží je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v Uživatelském účtu je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Kupujícím v Uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou Prodávajícím považovány za správné. 

  3. Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho Zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití Uživatelského účtu třetími osobami. 

  4. Kupující není oprávněn umožnit využívání Uživatelského účtu třetím osobám. 

  5. Prodávající může zrušit Uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Kupující svůj Uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy. 

  6. Kupující bere na vědomí, že Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

   

 4. Cena zboží , platební podmínky a dodání zboží

   

  1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může Kupující uhradit Prodávajícímu následujícími způsoby:

   1. bezhotovostně převodem na bankovní účet Prodávajícího č. 2100579434 /2010, vedený u společnosti Fio banka (dále jen „účet Prodávajícího“),

   2. bezhotovostně na účet Prodávajícího prostřednictvím platební brány,

   3. v hotovosti při platbě na dobírku,

   4. v hotovosti při osobním odběru na těchto odběrných místech.

     

  2. Platba zboží je možná v českých korunách (Kč) nebo v Eurech (Eur). 

  3. Případné další platby Kupujícího v souvislosti s výše uvedenými způsoby úhrady ceny zboží jsou uvedeny v eshopu, v objednávce a budou uvedeny v potvrzení objednávky. Pokyny pro bezhotovostní platbu budou Kupujícímu sděleny v potvrzení objednávky. 

  4. Společně s kupní cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. 

  5. Prodávající je oprávněn v odůvodněných případech, zejména v případě, že ze strany Kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, nebo u objednávek s celkovou cenou nad 10 000 Kč, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží Kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. 

  6. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy. 

  7. V případě bezhotovostní platby je Kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet Prodávajícího. 

  8. Zboží, které je skladem, Prodávající v případě platby na dobírku expeduje zpravidla do 3 pracovních dnů přijetí objednávky. Při platbě převodem na bankovní účet Prodávající zboží skladem expeduje zpravidla do 3 pracovních dnů od připsání příslušné částky na bankovní účet. 

  9. Zboží, které není skladem, Prodávající expeduje, jakmile je to možné. O přesném datu je Kupující předem informován. 

  10. Způsoby dodání zboží jsou:
   - na doručovací adresu určenou Kupujícím objednávce,
   - osobní odběr na odběrných místech. 

  11. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v eshopu, budou uvedeny v objednávce Kupujícího a v potvrzení objednávky ze strany Prodávajícího. 

  12. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

  13. Je-li Prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím v objednávce, je Kupující povinen převzít zboží při dodání. 

  14. Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít. 

  15. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. 

  16. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat, ledaže Prodávající uvede výslovně jinak. 

  17. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy Kupujícímu fakturu/daňový doklad. Tento doklad vystaví Prodávající Kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej spolu s kupní smlouvou a těmito VOP v elektronické podobě na emailovou adresu Kupujícího nebo současně se zbožím. 

  18. V případě, že Kupující zboží nepřevezme a neodstoupí od kupní smlouvy v souladu s těmito VOP, má Prodávající nárok na náhradu nákladů spojených s dodáním zboží a jeho uskladněním (za uskladnění u Prodávajícího za každý den prodlení ve výši max. 20 Kč, maximálně však celkem 500 Kč, jakož i dalších nákladů, které Prodávajícímu z důvodu nepřevzetí zboží Kupujícím vzniknou, a dále má právo od kupní smlouvy odstoupit. 

  19. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží (včetně nákladů na dodání), nikoli však dříve, než zboží převezme. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na Kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl Kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil. 

  20. Kupující přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

   

 5. Elektronická evidence tržeb

   

  1. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je prodávající povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

  2. Kupující souhlasí s vystavením a zasláním účtenky prodávajícím elektronickou formou na jeho emailovou adresu uvedenou při objednávce, resp. v uživatelském účtu.

   

 6. Odstoupení od smlouvy

   

  1. Kupující – spotřebitel (v tomto článku dále jen „spotřebitel“) má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být Prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. 

  2. Spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:
   - o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu,
   - o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo nenávratně smíšeno s jiným zboží,
   - o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

  3. Pro odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel využít vzorový formulář poskytovaný Prodávajícím, jenž tvoří přílohu č. 2 těchto VOP. Odstoupení od kupní smlouvy může Kupující zasílat na kontaktní emailovou adresu Prodávajícího nebo na adresu sídla Prodávajícího. Pro doručování odstoupení od smlouvy platí ustanovení čl. XI. těchto VOP. 

  4. V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Kupující je povinen vrátit zboží Prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, nese náklady spojené s navrácením zboží Prodávající, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Prodávající vrátí spotřebiteli peněžní prostředky přijaté od spotřebitele do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, a to stejným způsobem, jakým je Prodávající od spotřebitele přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté spotřebitelem již při vrácení zboží spotřebitelem či jiným způsobem, pokud s tím spotřebitel bude souhlasit a nevzniknou tím spotřebiteli další náklady. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží vrátí nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal. 

  5. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. 

  6. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny. 

  7. Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy v případech uvedených v těchto VOP a dále v případě, že zboží z objektivních příčin (zboží se již nevyrábí, dodavatel přestal dodávat do České republiky, výrazně se zvýšila jeho cena nebo náklady na dodání), není možné za původních podmínek dodat, nebo se plnění stane objektivně nemožným, nebo pokud nemá Kupující vyrovnány veškeré závazky vůči Prodávajícímu splatné ke dni vystavení objednávky. V takovém případě vrátí Prodávající spotřebiteli kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený Kupujícím. 

  8. V případě, že Prodávající odstoupí od smlouvy, bude Prodávající Kupujícího o této skutečnosti neprodleně informovat. V případě, že Kupující již zcela nebo zčásti uhradil kupní cenu, bude mu přijatá částka vrácena bezhotovostně: 
   - na bankovní účet sdělený mu pro tento účel Kupujícím, nebo
   - účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě kupní ceny, pokud Kupující žádný bankovní účet v odstoupení nesdělí,

   a to do 15 dnů od odstoupení od kupní smlouvy.

  9. Je-li společně se zbožím poskytnut Kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy ze strany spotřebitele, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující je povinen spolu se zbožím Prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

   

 7. Práva z vadného plnění

   

  1. Práva a povinnosti smluvních stran, ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku). 

  2. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností Prodávajícího za vady upravuje reklamační řád Prodávajícího, který je přílohou č. 2 těchto VOP.

   

 8. Ochrana osobních údajů

   

  1. Ochrana osobních údajů Kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 

  2. Prodávající jakožto správce osobních údajů učinil před vydáním těchto VOP oznámení k Úřadu pro ochranu osobních údajů o tom, že hodlá zpracovávat osobní údaje, a je zaregistrován pod ev. č. 00061788 / 002. 

  3. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, emailová adresa, telefonní číslo (dále společně jen jako „osobní údaje“). 

  4. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů Prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení Zákaznického účtu. 

  5. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém Uživatelském účtu, při objednávce provedené v eshopu bez registrace) uvádět správně a pravdivě, a že je povinen bez zbytečného odkladu, informovat Prodávajícího o změně ve svých osobních údajích. 

  6. Zpracováním osobních údajů Kupujícího může Prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje Prodávajícím bez předchozího souhlasu Kupujícího předávány třetím osobám. 

  7. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účelu zpracování. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem, nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. 

  8. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

  9. V případě, že by se Kupující domníval, že Prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
   - požádat Prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
   - požadovat, aby Prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

  10. Požádá-li Kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

  11. Kupující je oprávněn souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat, a to podáním adresovaným Prodávajícímu na kontaktní emailovou adresu eshop@muzeummedoviny.cz.

   

 9. Posílání obchodních sdělení (newsletterů) a ukládání cookies

   

  1. Neurčí-li Kupující jinak, Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami, nebo podnikem Prodávajícího na emailovou adresu Kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení (newsletterů) Prodávajícím na emailovou adresu Kupujícího. 

  2. Za účelem zvýšení uživatelské přívětivosti používá Prodávající pro provoz eshopu tzv. cookies - malé textové soubory, které jsou při návštěvě eshopu uloženy v počítači návštěvníka eshopu pro uchovávání a příležitostné sledování pohybu návštěvníků v eshopu. Zakliknutím informace o používání cookies na úvodní stránce eshopu návštěvník souhlasí s používáním cookies. Bližší informace o cookies si může návštevník přečíst na odkaze nacházejícím se hned vedle zakliknutí. Návštěvník nemusí udělit souhlas s používáním cookies, v takovém případě však Prodávající nemůže zaručit plnou funkčnost eshopu.

   

 10. Doručování

   

  1. Smluvní strany mohou veškerou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím emailové komunikace, a to na emailovou adresu uvedenou v Uživatelském účtu Kupujícího či uvedenou Kupujícím v objednávce, resp. na kontaktní adresu Prodávajícího uvedenou v Eshopu.

   

 11. Závěrečná ustanovení

 

 1. Veškerá ujednání mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí platným a účinným právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. 

 2. V této Dohodě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak.

 3. V případě, že jsou tyto VOP k dispozici pro Kupujícího ve více jazykových verzích, má přednost česká verze. Prodávající v takovém případě neodpovídá za správnost takového překladu. 

 4. V případě, že některé ustanovení VOP je neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se svým smyslem nejvíce blíží neplatnému, neúčinnému nebo nepoužitelnému ustanovení. Neplatností, neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. 

 5. V otázkách neupravených těmito VOP se právní vztah řídí podmínkami uvedenými v eshopu. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření kupní smlouvy jsou patrné z eshopu. 

 6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost Prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad ochranou osobních údajů provádí Úřad pro ochranu osobních údajů (http://www.uoou.cz). Kontrolu dodržování právních předpisů týkajících se technických požadavků na zboží a bezpečnost zboží provádí Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz). Česká obchodní inspekce provádí též kontrolu dodržování předpisů na ochranu spotřebitele. Práva spotřebitelů hájí i jejich zájmová sdružení a jiné subjekty na jejich ochranu. 

 7. Případné stížnosti vyřizuje Prodávající prostřednictvím kontaktního e-mailu, nebo kontaktního telefonu. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ani žádné takové dobrovolně nedodržuje (ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku). 

 8. Obsah eshopu Prodávajícího (texty, fotografie, obrázky, loga a další) a obsah v souvisejících online i tištěných médiích (propagační letáky, inzerce atd.), včetně programového vybavení eshopu a těchto VOP, je chráněn autorským právem Prodávajícího a může být chráněn dalšími právy Prodávajícího a/nebo třetích osob. Obsah nesmí být Kupujícím a uživatelem měněn, kopírován, rozmnožován, šířen, ani použit žádnou třetí stranou, k jakémukoli účelu bez písemného souhlasu Prodávajícího. Zejména je zakázáno bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího úplatně nebo bezplatně zpřístupňovat fotografie a texty umístěné v eshopu. Při nerespektování tohoto zákazu bude Prodávající postupovat zejména v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, a se zákonem č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků. 

 9. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do eshopu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Uživatel a Kupující nesmí při využívání eshopu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící eshop a užívat eshop nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

 10. Kupní smlouva včetně VOP je uložena a archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám. Ustanovení těchto VOP a zákona o poskytnutí kupní smlouvy a VOP Kupujícímu nejsou tímto jakkoli dotčena. Kupní smlouvu včetně VOP poskytne Prodávající Kupujícímu v elektronické podobě zasláním emailem. 

 11. V případě dotazu k VOP a kupní smlouvě poskytne Prodávající Kupujícímu bezodkladně veškeré potřebné informace. 

 12. Prodávající si ve smyslu § 1752 občanského zákoníku vyhrazuje oprávnění tyto VOP v přiměřeném rozsahu měnit. Nové znění VOP zveřejní Prodávající na svých www stránkách a Kupující bude na takovou případnou změnu upozorněn e-mailem, a to v přiměřené lhůtě předtím, než nové VOP vstoupí v účinnost. Kupující má právo změny VOP písemně odmítnout, a to nejpozději do dne, kdy nastane jejich účinnost. V případě, že Kupující změny VOP v této době neodmítne, platí, že se smluvní vztah řídí novým zněním VOP. V případě, že Kupující změny/nové úplně znění VOP odmítne, jsou Prodávající i Kupující oprávněni příslušný smluvní vztah předčasně ukončit, a to vzájemnou dohodou či výpovědí. Výpovědní lhůta v takovém případě činí 2 měsíce od písemného oznámení o změně VOP druhé smluvní straně. 

 13. Přílohu č. 1 těchto VOP tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy

 14. Přílohu č. 2 těchto VOP tvoří reklamační řád

 15. Kupující a Prodávající se zavazují řešit případné spory smírnou cestou, popř. pomocí mediátora. Pro případ řešení svých vztahů soudní cestou, strany tímto ve smyslu §89a občanského soudního řádu sjednávají místní příslušnost Městskému soudu v Praze.

 

Tyto VOP nabývají účinnosti dnem 1.1.2022.

ZÁKAZNICKÁ PODPORA

Potřebujete se poradit s výběrem cideru? Zavolejte nám kdykoliv na 775 633 077 nebo napište na info@dobrycider.cz.

DOPRAVA ZDARMA

Bezpečné a rychlé doručení na Vaši adresu zdarma pro objednávky nad 1900 Kč

OSOBNÍ ODBĚR

Využijte možnosti osobního vyzvednutí u nás na prodejně v Praze a ušetřete.

// BLOG NA TITULKU

Cider je alkoholický nápoj, jehož prodej je zakázán osobám mladším 18 let. Prosím, potvrďte, že jste starší 18 let.